چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳
نمرات ماه مهر برای اولیا هنرجویان پیامک شد
نمرات ماه مهر برای اولیا هنرجویان پیامک شداگر برای شما ارسال نشده ضمن چک کردن شماره همراه پدرومادر در دفتر هنرستان لازم است با شماره پدر به شماره سامانه هنرستان به شماره 30007025222222 نام وفامیل وپایه وشماره کلاس خودرا پیامک نمایید./مرادیان مدیر سیستم اطلاعرسانی هنرستان
انتهای پیام/.