چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳
نمرات ماه مهردر سایت ثبت شد
نمرات ماه مهر در سایت ثبت شدکاربران محترم اعمّ از هنرجو یا پدرومادر هنرجویان می توانند با شناسه وکاربری خود وارد سایت شده ونمرات وموارد انضباطی را مشاهده کنند
انتهای پیام/.