چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۳
دریافت شناسه های کاربری جهت ورود به سایت
هنرجویان محترمی که هنوز شناسه های کاربری ورود به سایت را دریافت نکرده اند سریعا به دفتر هنرستان مراجعه کرده وشناسه ها را دریافت کنند/مدیر سامانه اطلاع رسانی
انتهای پیام/.