چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
نمرات ماهانه بهمن درپروفایل خصوصی هنرجویان واولیا آنها قرار گرفت
نمرات ماهانه بهمن درپروفایل خصوصی هنرجویان واولیا آنها قرار گرفت وبرای کاربران مربوطه قابل نمایش است
انتهای پیام/.